GUIA PER A L’ELECCIÓ D’ONGs AMB LES QUE UN POT COOPERAR

GUIA PER A L’ELECCIÓ D’ONGs AMB LES QUE UN POT COOPERAR

 

POSSIBLES OBJECTIUS PEL QUE FA AL TIPUS D’ORGANITZACIÓ O CAUSA A AJUDAR:

 

 1. Tipus d’activitat que realitza:

– Ajuda humanitària.

– Desenvolupament econòmic i social.

– Integració laboral i social.

– Abusos dels drets humans.

– Emergències.

– Educació i formació.

– Protecció del medi ambient.

– Banc d’aliments, rober solidari, etc.

– Banca ètica.

– Etc.

 

 1. Especialització dels projectes com, per exemple:

– Infància i joventut.

– Malalts i discapacitats.

– Desafavorits i marginats.

– Drogodependents.

– Immigrants.

– Gent gran.

– Dones maltractades.

– Sense llar.

– Refugiats i desplaçats.

– Etc.

 

 1. Rellevància i/o prestigi de l’entitat:

– Que destaqui dintre de la seva especialitat o àrea geogràfica.

– No cal que sigui rellevant.

– No té importància aquest fet.

 

 1. Antiguitat:

– Que estigui ben consolidada.

– Que sigui més aviat nova i “fresca”.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Dimensió (pressupost, nombre de socis, etc.):

– Que sigui més aviat gran.

– Que sigui més aviat petita.

– Que no sigui excessivament gran ni massa petita.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Àmbit geogràfic:

– Que com més àrees geogràfiques cobreixi, millor.

– Millor que tingui un àmbit geogràfic d’actuació molt concret.

– No té rellevància aquest fet.

– Amb facilitats d’idioma o no cal?.

 

 1. Té garantida la continuïtat dels seus projectes:

– Ha d’estar totalment garantida.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Transparència i bones pràctiques:

– Pertànyer a associacions o coordinadores d’ONG’s que ho garanteixen.

– Disposar d’altres eines que ho demostrin.

– No té rellevància aquest fet.


 1. Quines persones o entitats hi ha al darrere:

– Disposar de noms i cognoms de persones rellevants i fiables.

– Tenir relacions amb entitats rellevants i fiables.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Com es finança:

– Que les principals contribucions siguin privades (si hi ha molta participació “oficial”, ja no sembla “imprescindible” la meva col·laboració).

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Les donacions que se’ls hi faci, que siguin bonificables en l’IRPF:

– Important per a optimitzar els recursos a donar. Cal tenir en compte que un particular sols es pot bonificar el 10% de la seva base imposable de l’IRPF de cada any.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Ofereix completa informació sobre les activitats en què es participa:

– Imprescindible.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Opcions de col·laboració que ofereix (soci, voluntari, cooperant…):

– Estudiar la més adients segons les possibilitats de cadascú.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. Com a col·laborador, es pot participar en la presa de decisions de l’organització:

– Preferible que si.

– No té rellevància aquest fet.

 

 1. En els seus projectes, hi participen els beneficiaris directes tant en la concepció, com en l’execució i desenvolupament:

 – Preferible que sí.

– No té rellevància aquest fet.

 

ALGUNS POSSIBLES REQUISITS PER A COL·LABORACIONS  ECONÒMIQUES IMPORTANTS:

– Cal que l’entitat disposi d’una honradesa i eficàcia suficientment provades.

– Cal que els destinataris de les ajudes realment ho necessitin i els resolgui temporalment o definitivament els seus greus problemes. Valorar acuradament en cada cas si la solució a aportar és “temporal” o “definitiva”.

– Cal que els projectes a estudiar, de no ajudar-los jo, es quedin per realitzar pel que fa a la meva aportació

– Cal tenir la seguretat i garantia total que el projecte a realitzar és possible dur-lo a terme, tant per la quantitat dels mitjans econòmics, com per la quantitat i qualitat dels mitjans humans que hi intervindran en la seva consecució, com per la implicació de les administracions i altres organismes involucrats, com per la inexistència o possible superació dels problemes i riscos que es poden presentar, etc.

– També cal tenir assegurats uns mitjans econòmics, humans i organitzatius que garanteixin la continuïtat del projecte, si així cal. Valorar i assegurar molt bé també aquesta qüestió de la “continuïtat garantida” si el projecte la requereix.

– Si escau, millor que es tingui en compte l’opinió i es procuri implicar als beneficiaris locals o directes dels projectes.

 

MOSTRA D’UNA POSSIBLE ELECCIÓ D’OBJECTIUS D’UNA ONG:

– ONG dedicada a l’ajuda humanitària, desenvolupament o reinserció laboral i social.

– Especialitzada en infància, malalts, desfavorits i marginats. Millor que tingui una especialització molt concreta.

– Que destaqui dintre de la seva especialitat o àrea geogràfica.

– Que estigui ben consolidada.

– No excessivament gran ni massa petita.

– Amb un àmbit geogràfic molt concret i facilitats d’idioma.

– Amb una continuïtat totalment garantida.

– Que disposi d’una gran transparència i bones pràctiques.

– Coneixent quines persones i altres entitats hi ha al darrere.

– Amb un finançament principalment privat.

– Amb bonificacions a l’IRPF en les donacions.

– Que ofereixi completa informació.

– Qui hi pugui col·laborar com a soci econòmic de certa importància

– Que es pugui participar en la presa de decisions, sens cap altra responsabilitat o tasca.

– Que hi participin activament els beneficiaris directes dels projectes.