Avís legal newsletters

Des de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO li enviem aquest correu electrònic com a part de l’adequació a la nova LO 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals i a l’establert al RGPD 2016/679, que és necessària per a poder continuar oferint els nostres serveis i productes. D’acord amb el que s’estableix en els articles 20 i 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En subscriure’s i acceptar les condicions de privacitat adscrites al servei de newsletter de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, autoritza al responsable l’enviament d’informació relacionada amb la seva activitat amb la finalitat de mantenir-lo informat.

Per què li demanem aquest consentiment:

  • Perquè estigui informat de les nostres publicacions (articles d’opinió) del nostre blog.

Aprofitem aquest correu electrònic per a informar-lo com es tractaran les seves dades personals que vostè ens ha facilitat (nom, cognom i correu electrònic).

  • Responsable del Tractament:

Identitat: ENRIC SEGARRA BOSCH (autor del Blog).
Correu electrònic: esegarrab@gmail.com

  • Finalitat: Gestió dels tràmits de la informació dels nostres clients. La informació serà tractada amb la màxima confidencialitat.
  • Legitimació: La legitimació es realitza a través del consentiment de l’usuari subscrit en el nostre blog d’opinió. El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT manifesta que és titular d’un tractament amb dades de caràcter personal, manifestant expressament que aquestes dades s’han obtingut de manera legal i complint el que s’estableix en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Les dades han estat aconseguides mitjançant el consentiment de l’interessat/subscriptor (article 4.1 RGPD 2016/679 i l’article 6 LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre).
  • Termes de conservació: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a la finalitat del tractament, mentre el client tingui interès de rebre informació sobre les nostres publicacions. Que, quan ja no siguin necessaris per aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.
  • Comunicació de dades: Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. El Subscriptor garanteix que totes les dades que aporta a través del formulari són exactes, completes, veraces i es troben degudament actualitzades.

El Subscriptor haurà de comunicar a LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO qualsevol modificació de les seves dades personals amb la finalitat que la informació continguda en el seu fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Tots els danys o perjudicis que LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BON REMEDIO pogués patir a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació seran responsabilitat del Subscriptor.

Les dades es conservaran durant el període en el qual no es cursi la baixa de la subscripció del nostre blog d’opinió.

  • Comunicacions comercials: D’acord amb la normativa vigent, LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, mitjançant el present Avís Legal, li sol·licitem el consentiment exprés per a enviar-li comunicacions, informant-lo sobre les novetats publicades en el nostre blog; aquesta comunicació es realitzarà mitjançant correu, d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

En qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment facilitat a la recepció de comunicacions comercials, remetent la seva sol·licitud al correu electrònic esegarrab@gmail.com.

  • Drets: com a interessat/subscriptor vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat i supressió de les dades, adjuntant còpia del seu document d’identitat, mitjançant un correu electrònic a esegarrab@gmail.com indicant l’exercici del dret. Si la seva sol·licitud no fos atesa dins del termini d’1 mes, com a interessat té el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de dades, mitjançant l’enllaç de la pàgina web https://www.aepd.es/, o mitjançant escrit presentat a C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos són confidencials, especialment pel que fa a les dades personals, i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si vostè no ho és i l’ha rebut per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquest mitjà i procedeixi a destruir-lo o esborrar-lo, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers el present missatge i fitxers annexos, tot això baix pena d’incórrer en responsabilitats legals.