BONES PRÀCTIQUES EN LES ONGs

ELS PRINCIPIS DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES DE LES ONG

 Aquests són la forma de mostrar que les organitzacions realitzen una bona gestió dels seus fons i assoleixen la finalitat per la qual han estat constituïdes. En aquest recurs s’analitzen algunes de les recomanacions de la Fundació Lealtad en matèria de transparència i gestió de les ONG. fundacionlealtad.org

Autora: Noe Alvarez.

 1. Principi de funcionament i regularització de l‘òrgan de govern.

L’òrgan de govern és el principal responsable de garantir que l’organització assoleixi la seva missió i porti una bona gestió dels seus recursos. Governar una organització implica assistir a les reunions, participar activament en la presa de decisions i involucrar-se en els processos i la planificació de l’activitat.

L’òrgan de govern ha d’estar constituït per un mínim de 5 membres i s’haurà de reunir un mínim de dues vegades a l’any, sigui per assistència física o per videoconferència.

 1. Principi de claredat i publicitat del fi social.

El fi social d’una organització ha d’estar ben definit i ha de quedar identificada l’activitat que es realitza i els beneficiaris de l’organització. L’activitat que dugui a terme l’entitat ha d’estar inclosa en els seus fins socials i contemplada en els seus estatuts.

Els fins socials han de ser accessibles a tots els membres de l’organització, voluntariat i públic, ja que això facilitarà la captació de col·laboradors, sigui de particulars o institucions.

 1. Principi de planificació i seguiment de l’activitat.

Tenir definit un pla estratègic o anual de l’entitat permetrà a l’organització adaptar-se a noves situacions i canvis a l’entorn. El pla estratègic dels objectius relacionats amb els projectes ha d’estar aprovat per l’òrgan de govern i ser públic.

 1. Principi de comunicació i imatge fidel de la informació.

Fer campanyes de publicitat, captació de fons i posar a disposició pública les memòries anuals d’activitat i econòmica, ajuda a incrementar la confiança dels socis i voluntaris i a donar una imatge fidel de l’entitat.

És important que l’organització tingui pàgina web i un correu electrònic actualitzat per informar a socis i col·laboradors de les activitats que realitza.

 1. Principi de transparència i pluralitat en el finançament.

Si es vol generar un clima de confiança, una ONG ha de fer pública la seva forma de finançament, sigui de fons públics o privats, i la recaptació anual de donacions, socis i col·laboracions.

És molt important per subsistir i poder garantir la continuïtat del projecte tenir diverses formes de finançament. En cap cas els ingressos privats han de ser inferiors al 10% del total d’ingressos.

 1. Principi de control en la utilització de fons.

Perquè una ONG transmeti un clima de confiança és de vital importància que prepari un pressupost anual d’ingressos i despeses que estigui aprovat per l’òrgan de govern i sigui públic. El pressupost ha d’especificar quant es destina a projectes, despeses de direcció i gestió de l’organització, i quins tipus d’activitats es realitzen per captar fons.

 1. Principi de control dels comptes anuals i compliment de les obligacions legals.

Les ONG han de retre comptes anuals i memòria d’activitats a l’administració publica, protectorat o al registre corresponent per acreditar que compleix amb les seves obligacions fiscals.

Els comptes anuals s’elaboren conforme el Pla General Comptable d’Entitats sense Afany de Lucre, es sotmeten a auditories externes i són aprovats per assemblea general o el patronat.

 1. Principi de promoció del voluntariat.

L’impacte social que té una ONG es pot mesurar pel nombre de voluntaris de què disposa, que aporten el seu temps i coneixements de forma altruista.

Perquè els voluntaris puguin participar activament en el projecte d’una organització, aquesta haurà de tenir un pla de formació i activitats a la seva disposició. Els voluntaris han de tenir una assegurança per estar coberts dels riscos derivats de les activitats que desenvolupen.

CODI ÈTIC DE LA COORDINADORA D’ONGs SOLIDÀRIES DE LES COMARQUES GIRONINES I L’ALT MARESME

Justificació:

Les entitats que ens apleguem en aquesta Coordinadora hem decidit, per unanimitat, dotar-nos d’un CODI ÈTIC que reflecteixi, d’una banda, els principis comuns que conformen la nostra acció, i d’una altra, els compromisos a què aquesta pertinença ens obliga.

Els principis comuns representen el marc ideològic que mou la nostra solidaritat, i queden explicitats com a declaració d’intencions en la primera part del Codi, sense que la seva formulació impliqui cap altra obligació per les entitats que el seu respecte formal. Tot i així, creiem de gran importància deixar constància d’aquest ideari que representa la forma d’entendre, avui i aquí, les bases del nostre esforç per transformar la realitat.

La segona part del Codi és el recull dels compromisos a què ens obliguem les ONG de la Coordinadora, tant en ordre al nostre funcionament intern com entitat, com en les relacions amb altres ONG i amb la societat en general.

 Què entenem per ONG Solidàries:

El grup organitzat de persones que sense afany de lucre s’apleguen, defugint la passivitat i la indiferència, per treballar en la transformació de la societat cercant un ordre social més just.

Dintre de les anteriors les que tenen per objectius:

La cooperació amb els països empobrits i grups de població més febles.

El treball humanitari en qualsevol àmbit i la lluita contra tota forma d’exclusió.

La denúncia, sensibilització i formació sobre les causes estructurals de la pobresa, qualsevol tipus d’explotació, i en general d’aquelles que atempten contra els Drets Humans universalment reconeguts.

Defensem:

 • La dignitat inviolable i inalienable de tota persona humana, fonamentada en els valors ètics que s’especifiquen a la Declaració Universal dels Drets Humans i els Pactes Internacionals que els desenvolupen.
 • La utopia d’un món en què els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia i la solidaritat siguin prioritaris per tothom.
 • La vida, i una consciència ecològica global que permeti el desenvolupament sostenible de les persones i la diversitat dels ecosistemes.
 • La democràcia com a sistema polític i social, i els esforços per fer-la cada dia més real i participativa.
 • El món com una única comunitat d’éssers humans, i per tant, el repartiment de la riquesa com la forma més justa i eficaç per reduir la diferència entre les societats riques i pobres del planeta.
 • El diàleg, el pacte, i les estratègies de l’acció no-violenta, com a forma de resolució dels conflictes.
 • En el marc assenyalat, la pluralitat en el pensament i l’acció, i manifestem no tenir ni com a persones ni com a grups l’exclusiva Veritat en cap domini de la realitat.

Denunciem:

 • En qualsevol circumstància, la pena de mort, la tortura i l’ús de les armes de destrucció massiva, com delictes de lesa humanitat.
 • Les desigualtats nord-sud com el problema més gran que té plantejat el món actual i les estratègies que les perpetuen.
 • El sistema neo-liberal, com a mecanisme que augmenta les desigualtats entre els pobles i les persones, aplicant-hi criteris individualistes, egoistes i mercantilistes.
 • Les guerres, i el terrorisme, com estratègia de mort indiscriminada, així com les polítiques que promouen els conflictes armats (lluita pel control de les matèries primeres, comerç d’armes amb les dictadures, etc.).
 • Els totalitarismes de tot signe i les ideologies excloents (feixismes, integrismes, certs nacionalismes, etc.) així com el menyspreu genèric envers de pobles, ètnies o cultures.
 • Totes les accions i conductes que objectivament atemptin contra els principis que defensem.

Ens comprometem a:

 • Que les nostres entitats com ONG siguin sobiranes en la presa de decisions.
 • Que les nostres entitats tinguin un funcionament intern que garanteixi la participació activa i informada, la independència i l’autonomia dels seus membres.
 • La total transparència financera i el foment de la col·laboració pressupostària entre els grups mitjançant l’intercanvi de recursos o serveis.
 • Coordinar-nos en aquelles campanyes i accions que pensem realitzar en el mateix àmbit territorial o sectorial, amb la finalitat de rendibilitzar l’esforç, intercanviar les experiències, per evitar caure en la duplicitat, la competència o el confusionisme.
 • Fomentar les relacions igualitàries i solidàries entre les nostres entitats, amb l’intercanvi permanent d’informació, idees i possibilitats.
 • Contribuir al funcionament de la Coordinadora i al manteniment de les estructures o serveis que aquesta s’hagi dotat, de manera proporcional als pressupostos de cada ONG, o mitjançant una dedicació voluntària de temps.
 • Donar publicitat a les nostres accions i campanyes amb la finalitat de sensibilitzar, de promoure criteris solidaris i de fer partícips de la nostra feina a la ciutadania, defugint en qualsevol cas la propaganda manipuladora, enganyosa, i simplista que no ajuda a estendre el compromís per la necessària transformació social.
 • Pressionar i exigir, individualment i conjuntament, als poders polítics un esforç més gran, per pal·liar les necessitats socials de tota mena i per augmentar el pressupost de cooperació amb els països empobrits. En aquest mateix ordre, vigilar l’acompliment dels compromisos adquirits i denunciar l’incompliment de les promeses formulades.
 • Pressionar i exigir a les administracions públiques que la distribució d’ajuts a les ONG, es faci amb criteris aprovats per les nostres pròpies federacions i plataformes.
 • Practicar la cultura de la cooperació, i en aquest sentit, a destinar l’1% com a mínim del pressupost de cada entitat a recolzar o compartir projectes d’un altre membre de la Coordinadora i/o al funcionament d’aquesta.
 • Fomentar l’espai i el temps per la formació, el diàleg i la crítica entre totes les entitats, organitzant com a mínim una jornada anual amb aquest objectiu.
 • Acceptar la mediació de la Coordinadora davant de possibles conflictes que es puguin presentar entre els seus membres o si aquests ho demanen amb altres institucions o instàncies.

 

LA PLATAFORMA D’ONG D’ACCIÓ SOCIAL FONAMENTA EL SEU TREBALL EN ELS SEGÜENTS VALORS

 • Solidaritat. Responsabilitat compartida entre les organitzacions amb els col·lectius i persones més desfavorits.
 • Transparència. Rendició de comptes i garantia d’accés a la informació a les organitzacions membres, a les administracions públiques i a la societat.
 • Pluralitat. Reconeixement de la diversitat en el si de l’organització, que garanteix la seva representativitat a través de l’intercanvi mutu, la democràcia interna, la participació i el voluntariat.
 • Independència jeràrquica, funcional i institucional pel que fa als poders públics, econòmics i socials.
 • Igualtat. Justícia social i no discriminació, per a la construcció d’una societat en la qual totes les persones tinguin el seu espai social.
 • Compromís amb la transformació social, l’orientació a les persones, la reivindicació, la defensa dels drets i l’adaptació al canvi per satisfer les necessitats i expectatives dels destinataris de l’acció.
 • Coherència entre els acords adoptats i la capacitat del seu compliment de manera honesta i responsable.

I PERSEGUEIX LES SEGÜENTS FINALITATS

 • Promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
 • Eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la plenitud de les persones.
 • Contribuir a la inclusió i cohesió social i lluitar per combatre les situacions de marginació i discriminació social.
 • Defensar els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels sectors més vulnerables.
 • Millorar el Tercer Sector de l’Àmbit Social.
 • Afavorir la seva articulació en l’àmbit estatal i autonòmic.
 • Fomentar la qualitat als programes, serveis i actuacions de les seves entitats membres.
 • La promoció de la plena igualtat entre l’home i la dona en tots els camps d’actuació de la Plataforma.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.